Prosjekter

Her kan du lese mer om virksomheten og satsingsområdene til forskergruppen UTforsk, prosjekter som ABUP UT er involvert i, samt få en kort introduksjon til enkelte av våre samarbeidspartnere

Hovedfokusområdet for UTforsk: Forskergruppe for Utendørsterapi og Naturbasert Helsefremming er å utvikle og utforske naturbaserte tilnærminger til behandling, helsefremming og forebygging for barn, ungdom og familier.

For å minimere belastningen på ABUP og Sørlandet sykehus HF, har vi over tid etablert lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid slik at hoveddelen av vår forskningsaktivitet og utviklingsarbeid samskapes og gjennomføres med eksterne aktører.

Vi ønsker hele veien å ha et nært samarbeid med brukerrepresentanter, samt å vektlegge deltakernes preferanser i vår fagutviklings- og forskningsaktivitet.

Målsetning for neste planperiode, nedfelt i ABUP FoUs Strategiplan (2022- 25), er som følger:

 

i

Bidra til fagutvikling, forskning og implementering som øker kunnskapsgrunnlaget og standarden på naturbasert klinisk praksis lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

i

Gjennomføre fagutvikling og forskning som er relevant for det kliniske arbeidet i ABUP, slik som å utvikle tilbud for de som faller utenom ordinær behandling. Videre undersøke effektivitet og opplevd nytte av terapien som bedrives, eventuelt nye terapiformer, i tillegg til å undersøke behandlingsutfordringer og –forløp for å kunne tilpasse behandlingen til ulike målgrupper og kontekster.

Friluftsterapi for ungdom

SATSINGSOMRÅDE 1

Vi er i avslutningsfasen av prosjektet «Friluftsterapi for utsatt ungdom» (2014- 23) hvor vi har utviklet, implementert og forsket på ulike varianter av UT Ekspedisjon. Dette kliniske prosjektet ble delfinansiert av Sørlandets Kompetansefond. Vi har nå fokus på å utvikle og forske på dagtilbud. Disse foregår gjerne i nærnatur, både som forebyggende tiltak i skoler, og som helsefremmende tilbud i kommuner og i ABUP.

VILL VEKST: FRILUFTSTERAPI SOM HELSEFREMMENDE, FOREBYGGENDE OG BÆREKRAFTIG METODE I SKOLE, HELSETJENESTE OG FRITID PÅ AGDER

I dette femårige prosjektet (2023- 27), som delfinansieres av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, innleder ABUP et samarbeid med Agderkommuner, Universitetet i Agder og flere regionale friluftsaktører i et samarbeid for å benytte friluftsterapeutiske og –pedagogiske tiltak for å bedre levekår, inkludering, utvikling og mestring hos barn og unge på Agder. Vi har i dette samarbeidsprosjektet et særskilt fokus på barn og unge som opplever tilpasningsvansker basert på uro og nevrodivergens, hvor naturen kan være en spesielt god arena for å fremme nettopp vill vekst. Fra forprosjektsfasen (2023) beveger vi oss over i pilotfasen (2024) hvor naturbaserte tiltak prøves ut på Iveland skole i Iveland kommune, ved Torridal skole i Kristiansand kommune, og på Stinta skole i Arendal kommune, før vi åpner opp for deltakelse fra flere skoler i hovedprosjektet (2025- 27). Prosjektet gjennomføres i et bærekraftsperspektiv og følges fortløpende av forskning.

NATYouth

Sørlandet sykehus HF er partner i det Nordiske prosjektet «NATYouth: Exploring the Essence of a Nordic Approach to Nature-based Youth Work: A Nordic Strategic Collaboration” som er finansiert av Erasmus+ midler. Forprosjektet PreNATYouth er gjennomført, hvor blant annet en nordisk samling på Island i mars 2022 inngikk. Det utarbeides nå et strategisk partnerskap videre for perioden 2023-25, hvor ABUP og Sørlandet sykehus er en av partnerorganisasjonene.

Utendørsterapi for familier

SATSINGSOMRÅDE 2

I tillegg til å videreutvikle friluftsterapi for ungdom er vi i gang med å prøve ut naturbaserte behandlingstilbud for barn, unge og familier.

UTFAM: Utvikling av naturbasert familieterapeutisk metodikk

Sammen med Blå Kors Barnas Stasjon, Kristiansand Kommunes Fritidsenhet og DNT Sør gjennomfører vi helseprosjektet UTFAM (2022- 24) hvor vi i fellesskap utvikler metodikk for naturbasert arbeid med familier og etablerer et kontinuum av naturbaserte tjenester for familier i Agder. UTFAM er finansiert av midler fra Stiftelsen Dam og SR-banken.

EFST Natur

Vi gjennomfører et delprosjekt tilknyttet et større RCT-studie i ABUP som forsker på Emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST) for foreldre. I UTforsk prøver vi ut en naturbasert variant hvor foreldre først mottar et standard EFST to-dagers kurs, som så etterfølges av tre ukentlige naturbaserte flerfamiliesamlinger av fem timers varighet, før intervensjonen rundes av i en avslutningssamling. Vi gjennomfører pilotstudien i 2023-25.

Naturens betydning for behandling og rehabilitering

SATSINGSOMRÅDE 3

Innenfor dette satsingsområdet har vi samarbeid med flere parter, blant annet forskergruppen knyttet til Miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet, S-BUP ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Vi er også involvert i et doktorgradsprosjekt som følger Nybygg for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus. Felles for disse prosjektene er å utforske betydningen av naturlige omgivelser for terapi og sykehusbehandling.

NATURENS BETYDNING FOR SYKEHUSBEHANDLING

Vi er involvert i et doktorgradsprosjekt som utforsker pasienter og ansattes erfaringer med behandling på Nybygg Psykisk helse Kristiansand (NPK) ved Sørlandet sykehus. Studien inspireres av biofilisk design/miljøpsykologi og benytter Photovoice og intervjuer i en casestudieundersøkelse.

NATURENS BETYDNING FOR KREFTREHABILITERING

Andre prosjekt omhandler naturbasert rehabilitering for barn og unge som har gjennomgått kreftbehandling.

TEORETISKE RAMMEVERK FOR UTENDØRSTEREAPI

Et annet internasjonalt samarbeidsprosjekt responderer på behovet for et mer helhetlig teoretisk rammeverk for utendørsterapi og helsefremming. Vi har her et særlig fokus på å tilegne oss mer innsikt i såkalte implisitte aspekter ved naturbaserte tilnærminger som hittil ikke er beskrevet, men snarere regnet som «taus» kunnskap, inkludert etiske aspekter ved utendørsterapi.

Samarbeidspartnere

Vi har en rekke samarbeidspartnere og omtaler her kort noen av de vi er i aktivt samarbeid med nå for tiden.

Barnas stasjon ▪ Blå Kors

Blå Kors Barnas Stasjon er en lavterskeltjeneste som tilbyr flere varianter av naturbasert familiearbeid. Dette er stort sett ulike versjoner av flerfamiliegrupper hvor hele familier er samlet, eller egne grupper for fedre med barn eller mødre med barn. Blå Kors er en del av et Agder-basert nettverk for naturbaserte familietjenester hvor vi har utvekslet erfaringer og utviklet felles samarbeidsprosjekter siden 2019.

Nettside: Blå Kors Barnas Stasjon – trygghet for både barn og voksne (blakors.no)

Kontaktperson hos Blå Kors

Anne-Randi Hanssen. Virksomhetsleder ved Barnas Stasjon

E-post: Anne.Hanssen@blakors.no

 

Kristiansand kommune

I Kristiansand kommune har de jobbet naturbasert med voksne i mange år og teamet ved Energiverket veiledet oss da vi startet opp vårt utendørsterapitilbud i ABUP tilbake i 2012. Siden den gang har vi utvekslet erfaringer og samarbeidet i mange sammenhenger, blant annet i forbindelse med konferanser og i faglige nettverk.
Siden 2019 har vi også samarbeidet med Fritidsenheten knyttet til utviklingen av naturbasert familiearbeid, som ledet frem til Helseprosjektet UTFAM, hvor Fritidsenheten sammen med DNT Sør bidrar med naturbaserte friluftsgrupper for familier etter deltakelse i flerfamilietilbud hos ABUP eller Barnas Stasjon.

Nettside: Kristiansand kommune – Startside

Kontaktperson Energiverket

Leif Roar Kalleberg. Avdelingsleder Energiverket

E-post: Leif.Roar.Kalleberg@kristiansand.kommune.no

 

Kontaktperson Fritidsenheten

Vibeke Tangen Koefoed. Fritidsleder gruppetilbud

E-post: Vibeke.Tangen.Koefoed@kristiansand.kommune.no

 

DNT SØR

Vi innledet et samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) Sør i 2019, som ledet frem til Helseprosjektet UTFAM, hvor DNT i samarbeid med Fritidsenheten bidrar med naturbaserte friluftsgrupper for familier etter deltakelse i flerfamilietilbud hos ABUP eller Barnas Stasjon.

Nettside:  www.dntsor.no

Kontaktperson DNT SØR

Hanne C. Jensen. Fagsjef for frivillighet og folkehelse

E-post:  hanne.jensen@dnt.no

 

Universitetet i Agder

Vi samarbeider med universitetet i landsdelen vår i flere sammenhenger, senest i forbindelse med utviklingen av EVU-studiet Naturbasert terapeutisk arbeid og verdenskonferansen The 9th International Adventure Therapy Conference/3rd Gathering for Adventure Therapy Europe (9IATC/3GATE). Både Carina og Gunnar har dessuten bistillinger ved UiA.

Nettside:  Forside – Universitetet i Agder

Kontaktperson UIA

Sveinung Berntsen. Instituttleder for idrettsvitenskap og kroppsøving

E-post:  sveinung.berntsen@uia.no

 

MLL Finland

The Lauste Foundation for the Rehabilitation of Children and Young People

Siden 2018 har vi samarbeidet med en stiftelse i Finland som har jobbet med naturbasert rehabilitering for familier i over tjue år. Vi har blitt kjent med deres virksomhet gjennom internasjonalt nettverksarbeid, blant annet Nordic Outdoor Therapy Network (NOTN), hvorpå Vibeke, Carina og Leiv dro på studiebesøk til MLL første gang i januar 2019. Kort tid etter inngikk MLL og Sørlandet sykehus en formell samarbeidsavtale med fokus på faglig utveksling både i forhold til klinisk praksis og forskning. En delegasjon fra MLL besøkte oss i oktober 2021 og returnerte igjen året etter for å delta på verdenskonferansen i juni 2022.

Nettside:  Our services for families and professionals – MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Kontaktperson MLL

Pekka Lyytinen. Psykologspesialist

E-post:  Pekka.lyytinen@aamospalvelut.fi

 

Pekka Lyytinen
Aamos MLL
Finland
Nevin Jason Harper
University of Victoria
Canada
Lise Katrine J. Trangsrud
Universitetet i Sørøst-Norge
Norge

Samarbeidspartnere

nb_NONorwegian